MAALI-alueet

Päivitetty 26.3.2016

Johdanto

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet (MAALI) hanke on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteistyössä toteuttama hanke, jossa kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet. Tämä raportti kokoaa Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys ry:n näkemyksen alueensa merkittävimmistä lintujen muuttoreittien kapeimmista kohdista (pullonkaulat), tärkeimmistä levähdysalueista, sekä merkittävimmistä pesimäalueista. Osa kohteista on tunnustettu merkittäviksi kohteiksi myös laajemminkin, joko kansainvälisesti merkittävänä IBA-alueena tai kansallisesti merkittävänä FINIBA-alueena.

Tämän raportin tarkoituksena on toimia apuvälineenä mm. maankäytön suunnittelussa.  Kun tieto tärkeiden alueiden sijainnista on jo etukäteen eri osapuolten tiedossa, voidaan mahdolliset alueiden käyttöön ja suunnitelmiin liittyvät konfliktit välttää ennen niiden toteutumista.

Yleisesti ottaen linnut on varsin hyvä indikaattori kertomaan alueen luonnon monimuotoisuudesta. Mitä runsaampi ja monimuotoisempi on alueen linnusto, sen monimuotoisempi on yleensä myös muu eliölajisto. Monimuotoinen eliöstö kiinnostaa myös suurta määrää ihmisiä.

MAALI-hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota kohteiden edustavuuteen ja kriteerien täyttymiseen. Rajaukset pyrittiin tekemään mahdollisimman tarkasti tärkeän lintualueen rajoja noudatteleviksi, jotta niistä todella olisi hyötyä maankäytön suunnittelussa. Tarkoituksena oli välttää ylisuuret rajaukset, vaikka olisi tiedossa alueen kokonaismerkitys laajemmassa mittakaavassa. Linnustolle tärkeät alueet ovat kuitenkin jatkuvassa muutostilassa, mikä saattaa aiheuttaa nopeitakin muutoksia alueiden linnustoarvoissa.

Minkään elinympäristön osalta pelkästään MAALI-kohteiden säilyttämistä ei voi pitää riittävänä toimena turvaamaan lintukantoja, sillä linnustolle tärkeät alueet täytyy nähdä kokonaisuuksina, eikä ainoastaan pieninä pisteinä kartalla. Vaikka yksi saari olisi jollekin lajille tärkeä, niin kaikkea sen ympäriltä ei voi hävittää. Jokainen meistä tarvitsee tilaa elää omassa itselleen tärkeässä elinympäristössä.

1. Hankkeen toteutus MLY:ssä

Hankkeen toteutus alkoi varsin hitaasti liikehtivin rattain, mutta lopputuloksen hahmottumisen jälkeen myös toteutus tehostui merkittävästi. Yhdistyksen Maali-toimikunta päätti yhteistyönä eri aluetyyppien kriteereistä, joiden pohjalta käytiin läpi Tiiraan kertynyt aineisto vuosien 2000-2015 ajalta. Havaintoaineiston läpikäynnin jälkeen saadusta kohdelistasta karsittiin monia vähemmän edustavia kohteita, joiden kohdalla oli kuitenkin täyttynyt 1 tai 2 kriteeriä. Etenkin muutonaikaisten levähdysalueiden kohdalla tulee herkästi vastaan mielenkiintoisia havaintoja paikoilta, joilla ei kuitenkaan ole linnustollista merkitysta laajemmassa mittakaavassa. Näitä pyrittiin karsimaan mm. sillä, että kriteerin täyttymiseltä vaadittiin toistuvuutta useampana vuonna. Kun kriteerit oli valittu ja alueet niiden pohjalta valittu – tehtiin alueista karttarajaukset. Kun aineisto oli saatu koottua – laadittiin niiden pohjalta tämä raportti Merenkurkun Maakunnallisesti tärkeistä lintualueista, eli MAALI-kohteista.

2. Kriteerit

Edustavien kriteerien määrittely oli hankkeen yksi vaikeimmista asioista. Mitkä lajit edustavat jotain arvokasta ja paljonko niitä täytyy olla, jotta alue olisi kyseisen lajin kannalta maakunnallisesti tärkeä. Kriteerinä ei voi pitää yksistään lajin harvinaisuutta, vaan myös yleisissä lajeissa on elinympäristövaatimuksiltaan vaateliaita lajeja, joiden voidaan katsoa indikoivan alueen merkitystä muuhun ympäristöön verrattuna. Juuri indikaattorista tuli tässä se avaintekijä, joka selkeytti lopulta koko tämän raportin. Maakunnallisesti merkittävä kohde voidaan helpoiten tunnistaa sellaisten lajien avulla, joille kyseinen alue on niin tärkeä, että niistä kertyy merkittäviä havaintoaineistoja myös puutteellisesta havaintoaineistosta. Ei ole merkityksellistä onko laji yleinen vai harvinainen, kunhan säännöllisesti havaitut yksilömäärät ovat vähintäänkin maakunnallisesti merkittävimmät.

2.1 Pullonkaula-alueet

Jos tietyssä kohteessa, joka on ympäristöstään poikkeava esim. salmi tai niemi – havaitaan muuttoaikana säännöllisesti huomattavia määriä lintuja. Tällöin kyseessä on selvästi pullonkaula-alue. Jotta tällainen alue tunnistettaisiin varmimmin, niin kriteereiksi täytyy valita muutama sellainen laji, jotka ovat runsaslukuisia. Osa kriteereistä puolestaan täytyy olla sellaisia harvalukuisia lajeja, joiden havaintomäärät ovat juuri tässä kohteessa säännöllisesti poikkeuksellisen huomattavia.

2.2 Pesimäalueet

Pesimäaluekriteereiden valinta oli vaikeaa. Ratkaisu oli tehtävä lopulta tärkeinä pidettyjen elinympäristöjen ehdoilla. Metsäalueita ei MAALI-hankkeen tiimoilta katsottu järkeväksi nimetä, sillä niiden häviämisriski oli liian suuri. Peltoalueet ja taajama-alueet puolestaan eivät ole luonnon, vaan ihmisen muovaamia alueita, jotka kärsivät erilaisten direktiivien ja pakotteiden alaisina. Jäljelle jääkin siis suo- ja vesistöalueet. Jotta edustavimmat suoalueet ja vesistöalueet voisi tunnistaa, niin kriteereiksi täytyy valita näissä ympäristöissä pesiviä elinympäristövaatimuksiltaan vaateliaita lajeja. Jotta kriteerit eivät täyttyisi liian helposti, niin parimäärän on oltava maakunnallisesti merkittävällä tasolla.

2.3 Levähdysalueet

Levähdysalueiden kriteereiden valinnan vaikeudeksi osoittautui sopiviksi kuviteltujen vaihtoehtojen liian suuri määrä ja se, että keväällä ja syksyllä monen kriteerin täyttymisellä oli huomatta ero. Tässä yhteydessä täytyykin muistaa merkitys yleisemmällä tasolla. Mikäli kriteerilajin osalta suurempi raja-arvo täyttyy säännöllisesti vuosittain, niin ei ole merkitystä täyttyykö kriteeri sekä keväällä, että syksyllä. Kysehän on maankäytön suunnittelua palvelevasta tiedosta, jonka vaikutukset ovat pitkäaikaisia, eikä kausiluontoisia. Kriteereiksi valikoitui sellaisia lajeja, jotka levähtävät vuosittain samoilla paikoilla suurina yksilömäärinä. Monet niistä ovat myös suurikokoisia. Raja-arvona on käytetty yhden päivän aikana havaittuja yksilömääriä. Eli todellisuudessa paikalla levähtävät lintumäärät ovat moninkertaisia, kun toiset jatkavat matkaa ja uusia tulee tilalle.

 

Merenkurkun MAALI-kriteerit ja niiden pohjalta valitut kohteet.
Merenkurkun MAALI-kriteerit ja niiden pohjalta valitut kohteet.

3.Merenkurkun MAALI-kohteiden esittely

MLY:n alueelta on valittu maakunnallisesti tärkeiksi alueiksi seuraavat:

Västanlid, Korsnäs

Sundominlahti, Vaasa/Mustasaari

Söderfjärden, Vaasa/Mustasaari

Kimojoen suisto, Vöyri

Södra Björkön, Korsnäs

Norrskär, Mustasaari

Klobbskat, Mustasaari

Gålören, Maalahti

Levaneva-Kuuttoneva, Laihia

Söderfjärdenin kurkien yöpymisreitti saaristoon, Vaasa, Maalahti

Vassorinlahti

Rönnskärin saaristo

Harrström-Brusudden