IBA-alueet

Merenkurkun alueella on kaksi Kansainvälisesti tärkeää lintualuetta, eli IBA-aluetta (Important Bird Area). Niistä Merenkurkun saaristo käsittää käytännössä koko ulkosaariston (Kartta 1). Toinen Merenkurkun IBA-alueista muodostuu kolmesta alueesta, jotka ovat Söderfjärdenin peltoaukea, Sundominlahden pohjukka, sekä Långskäretin ja Bergön välissä oleva kurkien yöpymisalue (kartta 2.). Näiden kolmen alueen muodostama yhdistelmä on erityisen tärkeä kurkien (Grus grus) syksyinen levähdysalue.

Kartta 1. Merenkurkun saariston IBA-alueen rajaus.

Merenkurkun saariston IBA-alue
Valtava, hyvin monimuotoinen saaristoalue Pohjanlahden keskiosassa. Alue kattaa laajalti koko Merenkurkun ulkosaariston ja osia sisä- ja välisaaristosta. Satoja puuttomia ulkoluotoja, pieniä ja keskisuuria lehtipuustoisia saaria, suurempia seka- ja havumetsäsaaria. Paikoin laajoja, saarettomia merenulapoita. Lukuisia fladoja ja glojärviä sekä saaristojärviä ja -lampia. Vedet matalia, kivikkoisia ja runsastuottoisia. Alue on erittäin tärkeä sekä pesimis- että kerääntymisalueena. Linnustollisesti merkittävimmät alueet ovat Valassaaret ja Rönnskärenin saaristo. Kalastus intrensiivistä monin paikoin. Saaristossa kalakämppiä. Loma-asutus valtaamassa sisä- ja välisaaristoa. Kohde sisältää neljä rantojen suojeluohjelmakohdetta, Valaassaarten-Björkögrundenin ykistyismaiden luonnonsuojelualueen (yli 17 000 ha) sekä valtioneuvoston periaatepäätöksen Mikkelinsaarten muodostamisesta ls-alueeksi. Maanomistajina valtio, yksityiset sekä useat jakokunnat.

Kartta 2. Kurkien erittäin tärkeän levähdysaluekokonaisuuden IBA-rajaus.

Sundominlahti – Söderfjärden

Laajan, matalan, rehevän merenlahden, laajan peltolakeuden ja sisäsaariston matalikon muodostama kokonaisuus Vaasan kaupungin tuntumassa. Kolme erillistä aluetta: 1) Sundominlahti 730023 (400 ha), 2) Söderfjärden 730024 (1800 ha) ja 3) Trutörenin matalikko (1300 ha) Yhteistä näille alueille on kerääntyvät isot linnut (kurjet, hanhet). Sundominlahti on laajahko merenlahti Laihianjoen suulla Vaasan kaupungin kupeessa. Sen perukka on aikoinaan pengerretty viljelykäyttöön. Maankohoamisen myötä on syntynyt uutta vesijättöä. Rannoilla järviruoko kasvaa leveänä vyöhykkeenä. Myös kelluslehtikasvillisuus runsasta. Suurin osa alueesta kuitenkin avovettä. Söderfjärden on laaja, lähes ympyränmuotoinen meteorikraateriin syntynyt viljelysalue, joka vuosisadan alussa oli vielä merenlahti. Ojitusten myötä tulvat vähentyneet. Ojanvarsipensasto raivattu jokseenkin kokonaan pois. Trutörenin matalikko on alue, jossa Söderfjärdenin kurjet yöpyvät. Matala, luotojen kirjoma merialue.

 

IBA-alueista löytyy lisätietoa mm. BirdLife Suomen sivuilta. Pääset niihin tästä.