Merenkurkun Lintutieteellisen Yhdistyksen säännöt

Päivitetty 14.05.2016

 

MERENKURKUN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS                                    SÄÄNNÖT

 

 

Yhdistyksen nimi on Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Pöytäkirjakieli on suomi.

 

Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri.

 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueensa lintuharrastajien ja – tutkijoiden yhdyssiteenä, ohjata lintuharrastusta ja – havainnointitoimintaa, edistää alueen linnuston tuntemista ja tutkimista sekä lintujen ja luonnon suojelua.

 

Yhdistys pyrkii tavoitteisiinsa järjestämällä kokouksia, kokoamalla lintuhavaintoja, pitämällä arkistoa ja välittämällä tietoja harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastamalla lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa, antamalla lausuntoja, toimimalla yhteistyössä muiden lintutieteellisten yhdistysten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa sekä muilla vastaavilla tavoilla.

 

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

 

 

Yhdistyksen tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

 

4§ Jäsenyys

 

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä sen toiminnasta kiinnostunut lintujen harrastaja tai tutkija. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen toimialalla.

 

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen kokouksen päätöksellä sen tarkoitusperiä kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

 

5§ Jäsenmaksu

 

Yhdistyksen jäsenmaksusta vuosi- ja kannattajajäsenille päätetään syyskokouksessa.

 

Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 

6§ Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

 

Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi, kuitenkin siten, että vuosittain on kolme hallituksen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen erovuorossa. Erovuorojärjestys määrätään ensimmäisellä kerralla arvalla.

 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään viiden hallituksen jäsenen sitä halutessa.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään neljä jäsentä, joista yhden tulee olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 

8§ Nimenkirjoitus

 

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla, kullakin yksin.

 

9§ Tilit

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

 

Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto kymmenen päivän kuluessa tilien vastaanottamisesta.

 

10§ Kokoukset

 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla postitse tai sähköpostitse.

 

11§

 

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään loka-marraskuussa on muiden asioiden ohella:

– vahvistettava toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten;

– valittava puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajalle varamies.

 

12§

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, on muiden asioiden ohella:

– esitettävä vuosikertomus kuluneelta toimikaudelta, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto

– päätettävä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

 

13§

 

Hallitus voi kutsua kokouksen koolle muulloinkin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

 

14§

 

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyiksi.

 

15§

 

Jos yhdistys purkautuu, yhdistyksen kokous päättää tavan, jolla yhdistyksen varat, sitten kun velat on maksettu, käytetään yhdistyksen edustaman toiminnan tukemiseen.

 

16§

 

Muutoin noudatetaan aatteellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.